คุณสมบัติของ HR พันธุ์แท้

คุณสมบัติของ HR พันธุ์แท้

คุณสมบัติของ HR พันธุ์แท้

         
          คนคือกลไกสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่เพียงแค่ผู้บริหารเท่านั้นที่จะต้องเก่ง บุคคลากรทุกคนในองค์กรจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มความสามารถ ดังนั้นในแต่ละองค์กรจึงจำเป็นต้องมีผู้ที่จะมาทำหน้าที่บริหารจัดการเรื่องต่างๆ ทางด้านทรัพยากรบุคคล (HR) เพื่อคอยดูแลให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข และเกิดผลผลิตที่เป็นไปตามเป้าประสงค์ของบริษัท ซึ่งต่อไปนี้คือ คุณสมบัติที่ HR ที่ดีพึงมี1. น่าเคารพนับถือ          HR ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของพนักงาน ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฏระเบียบขององค์กร และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด เพราะผู้คุมกฎไม่ควรทำผิดกฎระเบียบเสียเอง จึงจะเกิดความเคารพนับถือ และศรัทธาจากพนักงาน

2. ทันสมัยใฝ่เรียนรู้


           
          HR สมัยใหม่ต้องทันต่อเหตุการณ์ คอยติดตามความเปลี่ยนแปลงของโลกและวิทยาการใหม่ๆ อยู่เสมอ และเก็บเกี่ยวความรู้ต่างๆ เพื่อนำมาแนะนำและพัฒนาการทำงานของพนักงาน ฉะนั้น HR จึงเปรียบเสมือนผู้รู้ประจำองค์กร มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการทำงาน รวมถึงในเรื่องอื่นๆ ที่มีผลเกี่ยวเนื่องต่อการทำงานแก่บุคลากรในองค์กรด้วย

3. กล้าคิดกล้าทำ          ผู้ที่จะนำบุคลากรทั้งองค์กรให้ดำเนินตามกรอบกฎระเบียบที่เหมาะสม จะต้องมีความกล้า กล้าที่จะนำเสนอความแปลกใหม่ เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กร และวัฒนธรรมความคิดของพนักงานให้ถูกต้องเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

4. ช่างสังเกตคอยสอดส่อง
          นอกจากต้องหูไวตาไวในเรื่องข่าวสารภายนอกแล้ว HR ยังต้องช่างสังเกตความเป็นไปภายในองค์กรด้วย ว่าพนักงานคนใดกำลังมีปัญหาคับข้องใจเกี่ยวกับการทำงาน เกี่ยวกับเพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้างานตรงจุดไหนหรือไม่ เพื่อที่จะได้คอยดูแลและแก้ไขปัญหาของพนักงานได้ตรงจุด

5. รวดเร็วฉับไว          สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานอย่างฉับไว เมื่อพนักงานเข้ามาขอคำปรึกษา หรือดำเนินการเรื่องการขอเบิกค่ารักษาพยาบาล HR ควรรีบดำเนินการอย่างกระตือรือร้น ให้พนักงานได้รับรู้ถึงความห่วงไย และเอาใจใส่ที่คุณมีให้พวกเขาอย่างจริงใจ

6. ผู้สร้างสรรค์ ผู้สร้างสุข          สร้างสรรค์กิจกรรมหรือโครงการดีๆ ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมทำด้วยกัน ทั้งการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถในการทำงานของแต่ละแผนก รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมการอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ลืมที่จะหาเวลาเหมาะๆ จัดกิจกรรมสนุกๆ เพื่อให้ความบันเทิงช่วยพนักงานผ่อนคลายจากความเครียด อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานได้เป็นอย่างดี 

เช็กคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว ใครเป็น HR พันธุ์แท้ ยกมือขึ้น !!! 

ที่มา : https://th.jobsdb.com/ 106
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์