Personnel - ข้อมูลพนักงาน

Personnel - ข้อมูลพนักงาน

  • เก็บประวัติพนักงาน ข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน การอบรม
  • จัดการข้อมูลการจ้างงาน วันที่เริ่มงาน สถานที่ทำงาน ประเภทพนักงาน
  • กำหนดรายได้หรือรายหักประจำได้ เช่น ค่าตำแหน่ง ค่าโทรศัพท์
  • รองรับการกำหนดค่าลดหย่อนต่างๆ ให้กับพนักงาน ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
  • สามารถบันทึกรายได้ ภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่เกิดก่อนเริ่มใ้โปรแกรม เพื่อยกยอดคำนวณต่อจากระบบเดิมได้
 1565
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์