ทักษะที่คนทำงานต้องมีภายในปี 2022!!

ทักษะที่คนทำงานต้องมีภายในปี 2022!!

เทรนด์โลกที่น่าจับตามองที่จะส่งผลต่อตลาดงานในอนาคต ได้แก่ เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงปัญญาประดิษฐ์ (AI) การใช้ Big data และ Cloud ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญ
โดยคาดว่าภายในปี 2022 สัดส่วนการทำงานร่วมกันของมนุษย์และเครื่องจักร จะอยู่ที่มนุษย์ 58% เครื่องจักร 42% จากเทรนด์ดังกล่าวอนาคตของโลกการ ทำงานจึงต้องการคนทำงานที่มีทักษะชุดใหม่โดยเฉพาะทักษะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โดยสรุปทักษะเป็นที่ต้องการของประเทศไทยมีดังนี้

ทักษะด้านการคิด

• ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม (Analytical thinking and innovation)
ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และความสามารถในการคิดอย่างเป็นตรรกะเพื่อระบุหาสาเหตุของปัญหาต่างๆ รวมถึงความสามารถในการพลิกแพลงหรือคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา
ในการทำงาน

• ทักษะความคิดสร้างสรรค์และความคิดริเริ่ม (Creativity, originality and initiative)
ความสามารถในการคิดไอเดียที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร และใช้งานได้จริง สามารถตอบโจทย์ของงานได้

• ทักษะการสร้างไอเดีย ให้เหตุผล การแก้ไขปัญหา (Reasoning, problem-solving and ideation)
ความสามารถในการค้นหาและผลิตไอเดียที่สมเหตุสมผลที่นำไปสู่การตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ

• ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking and analysis)
ความสามารถในการใช้ตรรกะและความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลในการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประเมินทางเลือก การคิดรอบด้านเพื่อหาข้อสรุปเพื่อและการตัดสินใจแก้ปัญหานั้น

• ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน (Complex problem-solving)
การนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่มีมาใช้ในการระบุปัญหา ประมวลผลข้อมูล และทางเลือกต่างๆ เพื่อหาหนทางแก้ปัญหาหรือพัฒนาวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

• ทักษะการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)
ทักษะในการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ความสามารถและความกระตือรือร้นที่จะการเรียนรู้สิ่งใหม่และเลือกสิ่งที่เรียนมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล

• ทักษะการออกแบบเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรม (Technology design and programming)
ความสามารถด้านการเขียนโปรแกรม ออกแบบหรือปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้

• ทักษะในการวิเคราะห์ระบบ (Systems analysis and evaluation)
การเข้าใจการทํางานของระบบและการเปลี่ยนแปลงต่างของระบบ รวมถึงความสามารถในการพิจารณาและประเมินประโยชน์ และเลือกทางที่ดีที่สุด เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบงานให้ดียิ่งขึ้น

ทักษะด้านคน

• ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence)
ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น สามารถควบคุมหรือระงับอารมณ์ของตนเองได้ มีความเห็นอกเห็นใจ รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีทัศนคติที่ดีและงสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

• ทักษะการเป็นผู้นำและสร้างแรงบันดาลใจ (Leadership and social influence)
การมีภาวะผู้นำ และความสามารถในการนำทีม แบกความรับผิดชอบ ให้คำแนะนำและสั่งการผู้อื่นได้ ขณะเดียวกันก็สามารถสร้างแรงบัลดาลใจและมอบพลังให้กับคนในทีมให้พร้อมที่จะมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงานเพื่อองค์กร

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://adecco.co.th/th/knowledge-center/category/hr-insight

 209
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์