การทำงานเป็นทีม ดีอย่างไรกับองค์กร

การทำงานเป็นทีม ดีอย่างไรกับองค์กร

การทำงานเป็นทีม จะส่งผลต่อพนักงาน และองค์กรดังนี้

1. สมาชิกในทีมมีคอนเซ็ปต์ในการทำงานร่วมกัน และวิสัยทัศน์ในการทำงานที่เป็นทิศทางเดียวกัน พนักงานทุกคนมองถึงอนาคตร่วมกัน มากกว่า การให้ความสนใจไปเพียงแค่การทำงานที่กำลัง
เกิดขึ้นในขณะนั้น
2. สมาชิกในทีม จะสามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน และแบ่งงานกันได้ง่ายกว่า ซึ่งจะช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น นั่นเป็นเพราะพนักงานมีข้อตกลงเดียวกัน รวมทั้งมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ในการทำงานร่วมกัน


3. สมาชิกในทีม เชื่อว่า การทำงานให้สำเร็จ ต้องใช้ความร่วมมือ และช่วยเหลือกัน เมื่อมีความเชื่อในทิศทางเดียวกัน จะส่งผลให้ผลการทำงาน ออกมาดีและมีคุณค่า
4. การระดมความคิดในทีม ช่วยให้สมาชิกในทีม รู้สึกทำงานอย่างมีความสุข เพราะได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม พนักงานจะถูกกระตุ้นโดยอัตโนมัติ โดยสำนึกว่า เพื่อร่วมงานทุกคน พนักงานทุกคนต่าง
ต้องรับผิดชอบงานร่วมกัน
5. สมาชิกในทีมจะพัฒนาในส่วนของความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น พนักงานจะให้ความร่วมมือเพิ่มมากขึ้น ต่อเป้าหมายที่พวกเขาร่วมกันก่อสร้างขึ้นมา
6. สมาชิกในทีมจะได้ผลประโยชน์จากการเรียนรู้การทำงานซึ่งกันและกัน บทบาทหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน จะช่วยในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จ และยังมีส่วนช่วยขยาย
การเรียนรู้ให้กว้างขึ้น


7. สมาชิกในทีม มีความรู้สึกอิสระที่จะพูดคุยโต้เถียงในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานด้วยมุมมองของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป พนักงานจะรู้สึกว่า เพื่อนร่วมงานให้ความสนใจฟังความคิดเห็น
และให้การยอมรับต่อมุมมอง การทำงานที่แตกต่างกันอย่างแท้จริง
8. การทำงานเป็นทีม เป็นวิธีที่จะช่วยประเมินผล และพาองค์กรมุ่งไปสู่ความสำเร็จ การทำงานเป็นทีม มีส่วนอย่างมาก ที่จะช่วยตอบสนองการทำงานของพนักงานทุกคน และทำให้ผลของงานเป็นรูปธรรม
และน่าพอใจมากขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.siamhrm.com/?name=article&file=read&max=971

 88
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์