ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.1ก คืออะไร ?

ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.1ก คืออะไร ?
ความแตกต่างระหว่าง ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.1ก

ภ.ง.ด.1 ใช้สำหรับแจ้งพนักงานที่มีรายได้ถึงฐานที่ต้องเสียแล้วเท่านั้นและต้องทำส่งกรมสรรพากรทุกเดือนภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปทุกเดือนหรือถ้ามีรหัสสำหรับยื่นภาษี ออนไลน์ของกรมสรรพากรสามารถยื่นได้ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปทุกเดือน

ภ.ง.ด.1ก ใช้สำหรับแจ้งพนักงานทุกคนไม่ว่าจะมีรายได้ไม่ถึงฐานที่ต้องเสียภาษีก็ตามและนำส่งกรมสรรพากรแค่ปีละหนึ่งครั้งก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป

ภ.ง.ด.1ก คือใบสรุปการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการอื่นที่จ่ายให้กับพนักงาน ภาษีที่นายจ้างออกแทนให้และภาษีของพนักงานรอบรายปี ต้องทำส่งเพื่อแจ้งให้สรรพากรทราบโดยไม่เสียค่าอะไรเพิ่มเติมแต่ถ้าไม่แจ้งจะต้องเสียค่าปรับ ซึ่งการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1ก นั้นต้องยื่นภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปซึ่งถ้าหากไม่ยื่นภายในกำหนดเวลา(เว้นแต่จะแสดงว่าได้มีเหตุสุดวิสัย) ต้องรับผิดทางอาญาถูกปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือ ผู้ใดเจตนาไม่ยื่นรายการที่ต้องยื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
 • เงินได้พึงประเมินที่ต้องแสดงรายการตามแบบ ภ.ง.ด.1ก เงินได้ตามมาตรา 40(1)
 • เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน
 • เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
 • เงินค่าเช่าบ้านที่นายจ้างออกให้ - เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านนายจ้างที่ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า
 • เงินค่าภาษีอากรที่นายจ้างหรือผู้อื่นออกแทนให้ไม่ว่าในทอดใด
 • เงินที่นายจ้างจ่ายชำระหนี้ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชำระ
 • เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆบรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน

เงินได้ตามมาตรา 40(2) เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจากการรับทำงานให้

 • ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด
 • เงินอุดหนุนในงานที่ทำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส
 • เงินค่าเช่าบ้านที่ผู้จ่ายเงินออกให้
 • เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่ผู้จ่ายเงินได้ที่ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า
 • เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้ไม่ว่าในทอดใด
 • เงินที่ผู้จ่ายเงินได้จ่ายชำระหนี้ใดๆซึ่งผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องชำระ
 • เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ หรือจากการรับทำงานให้นั้นไม่ว่าเจ้าหน้าที่หรือตำแหน่งงานหรืองานที่รับทำให้นั้นจะเป็นงานประจำหรือชั่วคราว

ใครคือผู้มีหน้าที่ยื่นแบบภาษี ?

ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.1ก ได้แก่ บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล ที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) ให้แก่บุคคลธรรมดาโดยไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเจ้าของธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเท่านั้นแต่ใครที่มีการจ้างพนักงานโดยให้เงินเดือนไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์ที่มีการจ้างลูกน้องมาทำงานให้เป็นเจ้าของธุรกิจคนเดียวหรือเป็นเจ้าของหุ้นส่วนแล้วพนักงานที่ว่าจ้างมาได้รับเงินเดือนถึงฐานที่ต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาต้องทำเอกสารทั้ง 2 ตัวนี้ส่วนเจ้าของธุรกิจคนเดียวที่ทำงานตามลำพังก็ไม่ต้องทำ

เอกสารมีอะไรบ้าง ?

1.แบบ ภ.ง.ด.1 (ใบปะหน้า)และใบแนบ ภ.ง.ด.1 (สำหรับลงรายละเอียดของพนักงาน)เอกสาร 2 ชนิดข้างต้นต้องจัดทำและยื่นแบบภาษีทุกเดือนรวม 12 ชุด

2.แบบ ภ.ง.ด.1ก และใบแนบ ภ.ง.ด.1ก ซึ่งเป็นการสรุป ภ.ง.ด.1 อีกที ทำแค่ชุดเดียวตอนสิ้นปี

เวลาและสถานที่ยื่น

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1ก ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป ณ สำนักงานกรมสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายมีสำนักงานตั้งอยู่ซึ่งได้มีการจ่ายเงิน ความรับผิดของผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ หากไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1ก ภายในกำหนดเวลา (เว้นแต่จะแสดงว่าได้มีเหตุสุดวิสัย)ต้องรับผิดทางอาญาถูกปรับไม่เกิน 2,000 บาท(มาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร) ผู้ใดเจตนาไม่ยื่นรายการที่ต้องยื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 35ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.wayaccounting.com/ และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะ : https://www.rd.go.th/5942.html

 97
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์